بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان
61 بازدید
محل نشر: پژوهش زنان » پاییز 1383 - شماره 10 (22 صفحه - از 125 تا 146)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان درسال تحصیلی(83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون-2، هوش آزمای ریون، مقیاس حافظه بالینی وکسلر وآزمون دقت بوناردل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین افراد آزاردیده و عادی به لحاظ حافظه تفاوت معناداری وجود دارد. اما میان دو گروه مورد مطالعه، به لحاظ هوش ودقت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین دوگروه آزاردیده و عادی در جنبه های رفتار ضداجتماعی، پرخاشگری، رفتار انفعالی- پرخاشگرانه، وابستگی به دارو و مواد مخدر با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی بروز این گونه رفتار ها در میان دختران آزار دیده بیشتربوده است. در بعد عاطفی نیز به طور کلی دو گروه در ویژگیهای خویشتن داری، جامعه‏پذیری، احساس سلامتی، کارایی ذهنی، استعداد روانشناختی، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند. اما در ویژگیهای خودپذیری، حضور اجتماعی، مردم پذیری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال و مسؤولیت پذیری با هم تفاوتی نداشته اند. واژه های کلیدی: کودک آزاری، ویژگیهای رفتاری، ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شناختی‏