بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن
56 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در روانشناسی » بهار 1382 - شماره 15 (16 صفحه - از 23 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف از انجام این مطالعه؛بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان در ابعاد هشتگانه فراوانی و شدت فرسودگی شغلی و تعیین سهم متغیرهای شحصی و شغلی در فرسودگی شغلی است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش پرسشنامه‏های فرسودگی شغلی مسلش، ویژگیهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شغلی بین همه مشاوران شهر اصفهان(389 نفر) توزیع شد.اطلاعات 213 نفر که هر سه پرسشنامه را بدون نقص تکمیل کرده بودند با استفاده از نرم‏افزار SPSS و روشهای آماری تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: میزان فرسودگی شغلی مشاوران شهر اصفهان از میزان فرسودگی شغلی *-این مقاله بر گرفته از پایان‏نامه دوره دکترای تخصصی است.P} (1)-عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.P} (2)-استاد دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی‏P} (3)-دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه اصفهان‏P} (4)-استادیار دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی‏P}