مقایسه استرس های آموزشگاهی دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان
61 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در روانشناسی » تابستان 1382 - شماره 16 (10 صفحه - از 69 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف اصلی این پژوهش مقایسه استرس‏ها آموزشگاهی دانش‏آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان است.برای دستیابی به این هدف فرضیات زیر مطرح گردید. 1-بین استرس‏های آموزشگاهی دانش‏آموزان و دوره تحصیلی آنان رابطه وجود دارد. 2-بین استرس‏های آموزشگاهی دانش‏آموزان و جنسیت آنان رابطه وجود دارد. 3-بین استرس‏های آموزشگاهی دانش‏آموزان و نوع مدرسه آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان بود که از بین آنان به شیوه نمونه‏گیری طبقه‏ای 1100 دانش‏آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار اندازه‏گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استرس‏های آموزشگاهی دانش‏آموزان بود، پایایی آزمون با استفاد از روش بازآزمایی محاسبه گردید که ضریب همبستگی به دست آمده 74/0 می‏باشد.برای تحلیل داده‏ها از روش آماری تحلیل واریانس چند راهه استفاده گردید نتایج نشان (*)-این مقاله از طرح تحقیقاتی مصوب شورای تحقیقات‏سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان است. (1)-کارشناس ارشد مشاوره (2)-استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان