بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان
61 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در روانشناسی » بهار 1384 - شماره 23 (10 صفحه - از 29 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکار آمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان است.برای اجرای پژوهش 30 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفره به‏عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند.آنگاه هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.این آزمون را پژوهشگر تهیه کرد و طی مراحلی روایی و پایایی آن محاسبه گردید.سپس گروه آزمایش در جلسات مشاوره شغلی گروهی به مدت 10 جلسه شرکت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس‏آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد.فرضیه‏های تحقیق عبارت بودند از:1-مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش می‏دهد.2-بین (1)-کارشناس ارشد مشاوره (1)-استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان