بررسی قابلیتهای کار آفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان
62 بازدید
محل نشر: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی » تابستان 1385 - شماره 40
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف کلی این پژوهش بررسی قابلیتهای کارآفرینی(استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک‎پذیری و خلاقیت) دانشجویان دانشگاه اصفهان و تأثیر آموزشهای دانشگاهی در افزایش این قابلیتهاست. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‎ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه 89/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 250 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 84-83 بود که از طریق نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‎ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بود. همچنین، آموزشهای دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان مؤثر نبوده است. کلید واژگان: کارآفرینی، آموزش عالی، دانشجویان دانشگاه اصفهان، مرکز کارآفرینی، استقلال طلبی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت.