بررسی میزان تأثیر آموزشی رفتارهای مادر بر کاهش اختلالات رفتاری بیرونی در کودکان پیش دبستانی
58 بازدید
محل نشر: پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » سال 1377 - شماره 9 (16 صفحه - از 59 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف از مقاله حاضر، عبارت است از تدوین و آزمایش مدلی برای آموزش والدین در ایران. بدین منظور فهرست رفتارهای بیرونی در مورد کلیه کودکان 6 ساله در دو مرکز پیش‌دبستانی وابسته به آموزش و پرورش اصفهان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. از کلیه مادران کودکانی که نمره کل آنها 5 یا بیشتر (از حداکثر نمره 18) بود، جهت شرکت در برنامه آموزشی دعوت کتبی بعمل آمد. در نهایت، 30 نفر از مادران کودکان پیش‌دبستانی (شامل 16 پسر و 14 دختر)، که یک برنامه آموزش رفتاری مادر شامل 6 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای دریافت کرده بودند، با 30 نفر از مادران گروه گواه (با نسبت مساوی دختر و پسر) در همان کودکستانها، که چنین آموزشی را دریافت نکرده بودند، مقایسه شدند. از پرسشنامۀ معیارهای اختلالات رفتاری بیرونی، مطابق با آخرین راهنمای تشخیصی آماری بیماریهای روانی (1994) براساس نظر مربی و مادر جهت سنجش میزان تأثیر آموزش استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان‌دهندۀ تأثیر قابل توجه آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتاری بیرونی در کودکان پیش‌دبستانی و بویژه در دختران بوده‌است.[1] _______________________________ 1- این مقاله براساس طرح پژوهشی شماره 730912 مصوب شورای محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان تهیه شده است. بدین وسیله مراتب سپاس و تشکر خود را از شورای محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان اعلام می‌دارد.