مهارتهای فرزند پروری و درمان شناختی - رفتاری
56 بازدید
محل نشر: تازه های رواندرمانی(هیپنوتیزم) » پاییز و زمستان 1385 - شماره 41 و 42
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
الگوی شناختی رفتاری تنها یک رویکرد خاص درمانی نیست، بلکه بخشی از تمام دیدگاه بوده و به خودی‏خود یک رویکرد محسوب می‏شود.مداخله‏های شناختی رفتاری برای والدین می‏تواند در سطوح مختلف در سیستم خانواده اجرا شود و به طور مستقیم می‏تواند بر مهارت‏های فرزندپروری والدین اثر بگذارد(داگلاس، ریچمن، 1984، نقل از یونسی، 1382).در این مقاله به شرح مفصّل یکی از الگوهای فرزندپروری، یعنی شناختی-رفتاری پرداخته می‏شود.به این منظور مبا حث مهارت‏های فرزندپروری، تاریخچه، ابعاد مهارتهای فرزندپروری، عوامل مؤثر بر مهارتهای فرزندپروری و انواع آموزش مهارتهای فرزندپروری و مطالعه مروری بر پژوهش‏های مرتبط با الگوی شناختی رفتاری مطرح شده و در پایان الگوی شناختی رفتاری بر اساس پیشینه‏ها به‏عنوان یکی از مداخله‏های موثر در مهارتهای فرزندپروری به مشاوران خانواده و والدین توصیه شده است.کلید واژه:مهارتهای (*)کارشنا سی ارشر مشاوره خانواده (**)Pاستادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان‏}